Patenty a užitné vzory

V oblasti ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování, podání a zastupování přihlášky vynálezu, na jejímž základě bude udělen patent (včetně zpracování popisu, patentových nároků, anotace, výkresů, atd.)
 • Rešerše technického řešení z pohledu novosti a vynálezecké činnosti
 • Zastupování Evropské patentové přihlášky
 • Zastupování mezinárodní patentové přihlášky PCT, na jejímž základě lze ochránit vynález kdekoliv na světě
 • Zpracování, podání a zastupování přihlášek užitných vzorů
 • Konzultace pro volbu vhodné strategie v rámci inovačního procesu
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky vynálezu či užitného vzoru v dané zemi kdekoliv na světě
 • Udržování patentů v platnosti včetně sledování lhůt a plateb udržovacích poplatků
 • Prodlužování platnosti užitných vzorů včetně sledování lhůt a plateb poplatků za jejich prodloužení
 • Změny v registru (změna vlastníka, adresy atd.) pro přihlášky vynálezů, udělené patenty a zapsané užitné vzory
 • Rešerše a monitoring patentů a užitných vzorů, ochrana před napodobením
 • Rešerše na dosavadní stav techniky
 • Sporná agenda - právní pomoc a zastupování ve všech typech řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, soudy a jinými orgány při sporech z patentů a užitných vzorů (řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, užitnými vzory, řízení určovací atd.)

Ochranné známky

V oblasti ochranných známek poskytujeme tyto služby:

 • Komplexní příprava, zajištění a zastupování přihlášky ochranné známky (včetně marketingové konzultace, posouzení zápisu schopnosti ochranné známky, rešerše v rejstřících ochranných známek, zatřídění seznamu výrobků a služeb do tříd dle mezinárodního třídění, atd.)
 • Rešerše ochranných známek
 • Podání a zastupování přihlášky ochranné známky Evropské unie s platností ve všech státech EU
 • Podání a zastupování přihlášky mezinárodní ochranné známky u úřadu WIPO, na jejímž základě lze ochrany docílit takřka kdekoliv na světě
 • Monitoring ochranných známek vůči případným porušovatelům
 • Obnovy platnosti ochranných známek (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb udržovacích poplatků
 • Provádění změn a úprav pro zapsané ochranné známky v registru ochranných známek (změna vlastníka, adresy atd.)
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky ochranné známky v dané zemi kdekoliv na světě
 • Oceňování hodnoty ochranných známek
 • Tvorba související smluvní problematiky (licence, autorská smlouva na logo, prodej a jiné převody, zástavy ochranných známek)
 • Námitkové řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Zastupování u soudu při sporech z ochranných známek

Průmyslové vzory (design)

V oblasti ochrany vzhledu výrobku průmyslovým vzorem poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování, podání a zastupování přihlášky průmyslového vzoru (včetně posouzení schopnosti zápisu průmyslového vzoru z hlediska novosti a individuality, zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému třídění průmyslových vzorů, atd.)
 • Zastupování přihlášky průmyslového vzoru Společenství (RCD) s platností pro celé území EU
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky průmyslového vzoru v dané zemi kdekoliv na světě
 • Provádění změn a úprav pro zapsané průmyslové vzory v rejstřících (změna vlastníka, adresy atd.)
 • Obnovy platnosti ochrany průmyslových vzorů (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb poplatků za obnovu
 • Rešerše a monitoring průmyslových vzorů, ochrana před napodobením.
 • Zastoupení ve všech typech řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, soudy a jinými orgány

Autorské právo

V této oblasti poskytujeme komplexní právní a administrativní podporu při zpracování veškeré smluvní agendy související s průmyslovými právy a autorským právem, zejména pak:

 • Smlouvy o dílo
 • Licenční smlouvy (k právům z patentů či užitných vzorů, k právům k databázi, k know-how)
 • Nakladatelské a vydavatelské smlouvy
 • Smlouvy o vytvoření softwaru na zakázku
 • Franchisingové smlouvy
 • Zastupování a vyjednávání ve sporech z autorských práv
 • Zastupování před kolektivními správci autorských děl (OSA, DILIA, INTERGRAM, ...)

Smlouvy a rešerše

Dobrá smlouva je základ. S duševním vlastnictvím souvisí řada smluvní problematiky. Poskytujeme ucelenou přípravu na míru např. těchto právních dokumentů:

 • Licenční smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o vytvoření loga pro ochrannou známku
 • Smlouva o obchodní spolupráci
 • Smlouva o vytvoření softwaru na zakázku
 • Nakladatelská a vydavatelská smlouva
 • Smlouva o převodu průmyslového práva (patentu, ochranné známky apod.)
 • Protokol o mlčenlivosti
 • Dohoda o stanovení know-how a obchodního tajemství

V rámci právních rešerší zhotovujeme:

 • Rešerše na stav techniky (patenty a užitné vzory)
 • Rešerše na majitele
 • Rešerše loga pro účely ochranné známky
 • Rešerše nastavení smluvních vztahů ve společnosti
 • Rešerše konkurenčních obchodních aktivit

Označení původu

V oblasti ochrany označení původu poskytujeme:

 • Zajištění a zastoupení při procesu podání přihlášky označení původu a přihlášky zeměpisného označení (včetně vypracování specifikací podle příslušných ustanovení zákona č. 452/2001 Sb., obsahující údaje o kvalitě, pověsti či jiných vlastností zboží z daného místa, včetně potvrzení kontrolních orgánů) či při podání přihlášky do zahraničí
 • Zajištění a zastoupení při podání přihlášky označení původu a zeměpisného označení Společenství (zemědělské produkty a potraviny)
 • Konzultace a zastupování ve všech typech sporů a kolizí práv souvisejících s ochranou zeměpisných označení nebo ochranou označení původu
 • Zajištění mezinárodního zápisu označení původu podle Lisabonské dohody
 • Rešerše v rejstříku označení původu
 • Smlouvy o sdružení uživatelů označení původu

Obchodní právo

Nejen s průmyslovými právy, jako součástmi duševního vlastnictví obchodních společností souvisí celá řada právních vztahů, na které pohlížíme komplexně a nabízíme jejich ucelená řešení. Poskytujeme tak zejména tyto služby:

 • Komplexní tvorba smluvní dokumentace
 • Právní poradenství v souvislosti s výzkumem a inovacemi
 • Ochrana proti nekalé soutěži
 • Tvorba souvisejících právních dokumentů (všeobecné obchodní podmínky, stanovy, zakladatelské smlouvy apod.)
 • Převody obchodních podílů
 • Vkladová řízení před Obchodním rejstříkem

IP Scan

V rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund je pro rok 2022 poskytována finanční podpora mimo jiné i na službu IP scan. Jedná se o službu komplexního poradenství a auditu duševního vlastnictví. Rozbor se týká veškerých průmyslových práv (patenty, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, doménová jména). Je zkoumán obchodní model, produkty nebo služby a plány růstu, to vše ve vztahu k duševnímu vlastnictví. Výstupem služby je vypracovaná závěrečná zpráva s kvalifikovanými rozbory a potřebnými doporučeními směrem k rizikům, vhodnosti registrací průmyslových práv, apod.

V rámci grantu, který je určen malým a středním podniků (plátci i neplátce DPH, i OSVČ), je hrazeno 90 % z ceny služby.

Grantový program Ideas Powered for Business SME Fund lze též využít na obdržení finanční podpory ve výši 75 % nákladů správních poplatků přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, jakož i 50 % správních poplatků národních patentových přihlášek.